ดาวน์โหลด

ลำดับ
หัวข้อดาวน์โหลด
ไฟล์
ดาวโหลด
1
คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลฯManual.pdf
2
รายละเอียดการแก้ไขคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 2559Modify.pdf
3
แบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 2559 (Pdf และ Word)Nites59.rar
4
คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ฉบับแก้ไข)Manual_FullText59.pdf
5
รายละเอียดห้อง E-ClassroomE_Classroom.pdf
6
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 1sesa01_59.xlsx
7
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 2sesa02_59.xlsx
8
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 3sesa03_59.xlsx
9
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 4sesa04_59.xlsx
10
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 5sesa05_59.xlsx
11
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 6sesa06_59.xlsx
12
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 7sesa07_59.xlsx
13
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 8sesa08_59.xlsx
14
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 9sesa09_59.xlsx
15
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 10sesa10_59.xlsx
16
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 11sesa11_59.xlsx
17
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 12sesa12_59.xlsx
18
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 13sesa13_59.xlsx
19
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 14sesa14_59.xlsx
20
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 15sesa15_59.xlsx
21
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 16sesa16_59.xlsx
22
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 17sesa17_59.xlsx
23
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 18sesa18_59.xlsx
24
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 19sesa19_59.xlsx
25
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 20sesa20_59.xlsx
26
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 21sesa21_59.xlsx
27
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 22sesa22_59.xlsx
28
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 23sesa23_59.xlsx
29
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 24sesa24_59.xlsx
30
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 25sesa25_59.xlsx
31
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 26sesa26_59.xlsx
32
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 27sesa27_59.xlsx
33
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 28sesa28_59.xlsx
34
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 29sesa29_59.xlsx
35
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 30sesa30_59.xlsx
36
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 31sesa31_59.xlsx
37
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 32sesa32_59.xlsx
38
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 33sesa33_59.xlsx
39
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 34sesa34_59.xlsx
40
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 35sesa35_59.xlsx
41
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 36sesa36_59.xlsx
42
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 37sesa37_59.xlsx
43
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 38sesa38_59.xlsx
44
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 39sesa39_59.xlsx
45
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 40sesa40_59.xlsx
46
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 41sesa41_59.xlsx
47
ผลการวิเคราะห์ : สพม.เขต 42sesa42_59.xlsx