รายงานการกรอกข้อมูลราย สพม.

ลำดับ
สำนักงานเขตพื้นที่
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
จำนวนโรงเรียน
ที่ยังไม่กรอกข้อมูลหรือ
กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
67
0
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
52
0
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
47
1
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
42
1
5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
64
0
6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
54
0
7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
44
0
8
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
55
0
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
61
0
10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
60
0
11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
66
2
12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
98
3
13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
44
0
14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
27
0
15
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
46
0
16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
53
0
17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
39
0
18
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
50
0
19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
52
1
20
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
63
0
21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
56
0
22
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
81
4
23
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
45
6
24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
55
2
25
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
84
0
26
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
35
0
27
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
60
0
28
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
83
0
29
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
81
0
30
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
37
0
31
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
50
0
32
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
66
0
33
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
85
0
34
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
42
0
35
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
45
0
36
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
59
0
37
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
46
13
38
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
47
0
39
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
57
2
40
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
39
5
41
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
62
0
42
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
58
0
รวม
2357
40