ดาวน์โหลด

ลำดับ
หัวข้อดาวน์โหลด
ไฟล์
ดาวโหลด
1
(ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)01-Standard.pdf
2
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)03-Evaluation.pdf