รายงานการกรอกข้อมูลราย สพม.

ลำดับ
สำนักงานเขตพื้นที่
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด
จำนวนโรงเรียน
ที่ยังไม่กรอกข้อมูลหรือ
กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
67
62
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
52
51
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
47
0
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
42
6
5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
64
0
6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
54
0
7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
44
10
8
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
55
6
9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
61
2
10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
60
7
11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
66
0
12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
98
19
13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
44
0
14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
27
10
15
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
46
11
16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
53
6
17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
39
3
18
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
50
1
19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
52
34
20
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
63
0
21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
56
0
22
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
81
5
23
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
45
8
24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
55
3
25
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
84
77
26
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
35
6
27
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
60
2
28
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
83
3
29
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
81
0
30
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
37
0
31
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
50
0
32
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
66
0
33
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
85
0
34
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
42
16
35
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
45
0
36
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
59
1
37
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
46
0
38
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
47
0
39
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
57
0
40
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
39
1
41
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
62
0
42
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
58
0
รวม
2357
350