สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระบบติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ปิดระบบเพื่อทำการประมวลผลข้อมูล

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ