ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ใช้เหมือนกับระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ซึ่งโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนกำลังดำเนินการกรอกข้อมูลหรือเพิ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งส่วนใหญ่งานวิชาการของโรงเรียนเป็นผู้เก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้ : 29 ส.ค. 2560
การบันทึกจุดเด่น จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ให้กดปุ่ม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่บ่อยๆ เนื่องจากตอนสร้างไฟล์ PDF โปรแกรมจะไม่ได้ตัดข้อความให้อัตโนมัติ : 25 ส.ค. 2560
โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปกิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และแบบประเมิน ได้ที่เมนูดาวน์โหลดด้านซ้ายมือ : 18 ส.ค. 2560
แจ้งเปิดระบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ในส่วนของการบันทึกข้อมูล และ Print out ผลการประเมิน : 15 ส.ค. 2560